PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEBRANICE

Provozní doba:
neomezená

Provozovatel:
OÚ Sebranice
Sebranice 149
679 31

Dětské hřiště je určeno dětem ve věku od 3 do 12 let. Dítě do 6 let věku musí být při používání zařízení hřiště stále pod dohledem dospělé osoby (rodiče, odpovědné osoby), dále jen „dohlížející dospělá osoba“ a nesmí být ponecháno o samotě.


UŽIVATELŮM JE ZAKÁZÁNO:

 • Vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí
 • V prostoru dětského hřiště kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, rozdělávat oheň, používat zábavnou pyrotechniku
 • Užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu
 • Vodit či nechat vnikat na dětské hřiště zvířata
 • Úmyslně poškozovat a znečišťovat zařízení dětského hřiště
 • Vjíždět do areálu hřiště motorovými prostředky

KAŽDÝ UŽIVATEL JE POVINNEN:

 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sebe ani ostatní uživatele
 • V případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo
 • Respektovat provozní řád a pokyny provozovatele hřiště
 • Udržovat v prostoru hřiště čistotu, odpadky odhazovat do určené sběrné nádoby
 • Nahlásit neprodleně vzniklou škodu na herních zařízeních na OÚ Sebranice

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba;
Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele;
Porušení povinností tohoto provozního řádu je sankcionováno dle právních předpisů.

V případě nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště. Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o povrch hřiště a zajišťuje pravidelnou kontrolu hracích prvků. Jakékoliv závady na herních prvcích je nutné oznámit provozovateli.

Udržujte prosím čistotu a pomozte nám chránit náš společný majetek.