1. Název

Obec Sebranice

2. Důvod a způsob založení

Obec Sebranice jako základní územně samosprávný celek založený na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 2 tohoto zákona je obec veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Starosta obce

Místostarostové obce

Zastupitelstvo obce – 9 členů

Kontrolní výbor – 3 členové   Finanční výbor – 3 členové

Obecní úřad

 

Příspěvkové organizace zřizované obcí

Základní škola a Mateřská škola Sebranice

4. Kontaktní spojení

Obec Sebranice

Sebranice 149

679 31 Sebranice

Tel.: 516 462 828

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Sebranice

Sebranice 149

679 31 Sebranice

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny obecního úřadu

Pondělí                8:00 – 12:00 | 13:00 – 16:30

Středa                  8:00 – 12:00 | 13:00 – 16:30

Pátek                    8:00 – 10:00

Úřední hodiny starosty obce

Úterý    16:00 – 18:00

Úřední hodiny místostarostů obce

Pondělí                18:00 – 20:00

Úterý                  16:00 – 18:00

4.4 Telefonní čísla

516 462 828

4.5 Adresa internetové stránky

www.sebranice.eu

4.6 Adresa podatelny

Obec Sebranice

Sebranice 149

679 31 Sebranice

4.7 Elektronická adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka

ID Datové schránky: qraard9

5.Případné platby lze poukázat

číslo bankovního účtu: 1361576309/0800

6. IČO

00280917

7. DIČ

.............

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty obce jsou dostupné na internetových stránkách obce: http://www.sebranice.eu/obecni-urad/vyhlasky

8.2 Rozpočet

Rozpočtové dokumenty obce jsou dostupné na internetových stránkách obce: http://www.sebranice.eu/obecni-urad/zaverecny-ucet

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na e-mail obce nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na e-mail obce nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce jako povinného subjektu dle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti, lze dle ustanovení § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím podat odvolání nebo dle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím stížnost.

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Služby veřejné správy na portal.gov.cz

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech.

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce: http://www.sebranice.eu/obecni-urad/vyhlasky

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Hodinová sazba práce (včetně odvodů) 150 Kč

Kopírování textu formátu A4 jednostranné 2 Kč

Kopírování textu formátu A4 oboustranné 3 Kč

Kopírování textu formátu A3 jednostranné 4 Kč

Kopírování textu formátu A3 oboustranné 6 Kč

Odeslání poštou 3 Kč + poštovné

Opatření technických nosičů dat

- 1 ks CD ………………… ……………….………..……………….……….…. 10,00 Kč/1ks

- 1 ks DVD ……………………………..……………………………….…….… 15,00 Kč/1ks

- jiný nosič ………………..………… individuální kalkulace nákladů (podle pořizovací ceny)

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Sebranice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2022 - Stáhnout

Pověřenec GDPR: